ARBITRAJ CURTEA DE ARBITRAJ DE PE LANGA CAMERA EUROPEANA DE COMERT INDUSTRIE SI FRANCIZA


Justitiabilii din Romania, care sunt dependenti de interventia instantelor de stat pentru solutionarea litigiilor, se afla de multe ori intr-o situatie dificila. Acestea se subordoneaza unui sistem judiciar supraincarcat, iar deciziile judecatoresti nu sunt intotdeauna usor de inteles.

Francizori , master francizati, francizatii starini si romani pot apela la Curtea de Arbitraj din cadrul CECIF, unde litigiile sunt solutionate in mod loial, transparent si rapid. Arbitrajul ofera astfel o alternativa fiabila la sistemul juridic comun, care poate sa tina pasul cu procesele in continua schimbare din mediul economic.

CE AVANTAJE OFERA CURTEA DE ARBITRAJ DE PE LANGA CAMERA EUROPEANA DE COMERT INDUSTRIE SI FRANCIZA ?

  • Economisiti timp si evitati riscuri suplimentare.
  • Durata procesului este scurta in comparatie cu cea din instantele de stat, care se poate intinde de cele mai multe ori pe mai multi ani si se poate desfasura in mai multe instante. O curte de arbitraj poate solutiona un litigiu intr-o instanta in doar cateva luni.
  • Obtineti o sentinta cu aceeasi validitate ca cea a unei sentinte judecatoresti.
  • Puteti stabili locul arbitrajului si limba folosita.
  • Participati la alcatuirea tribunalului arbitral.
  • Sentinta este recunoscuta si executorie pe plan international (Conventia de la New York privind recunoasterea si executarea sentintelor arbitrale straine).
  • Impartialitatea si independenta arbitrilor care decid sunt asigurate de regulile de arbitraj.

CLAUZA DE ARBITRAJ RECOMANDATA DE CECIF PENTRU A FI INCLUSA IN CONTRACTELE DE FRANCIZA

“Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui, se va solutiona prin arbitraj comercial organizat de Camera Europeana de Comert Industrie si Franciza in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Camere. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.”

In cazul in care se furnizeaza produse, executa lucrari sau presteaza servicii numai pe baza de factura fiscala – deci fara incheierea unui contract – se va specifica pe fiecare factura fiscala scadenta platii si clauza de arbitraj prinmentionarea urmatorului text:

“Termenul de plata este de ____ zile. Orice litigiu, nerezolvat pe cale amiabila, se solutioneaza prin arbitrajul comercial organizat de CECIF”.

In facturile listate la calculator, textul se tehnoredacteaza odata cu completarea facturii. In facturile completate manual, textul se inscrie prin aplicarea unei stampile dreptunghiulare care contine textul sus mentionat.

  • Regulament Curte Arbitraj
  • Lista Arbitrilor
  • Taxele Arbitrale

Ce inseamna arbitraj |poate fi folosit in franciza

        Conform art. 541 din  Noul Cod de procedură civilă ,,o jurisdicţie alternativă având caracter privat”.

       Arbitrajul este o modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor patrimoniale, în care părţile, în urma unei convenţii formale se supun deciziei unei terţe părţi numită arbitru, în urma unei proceduri judiciare, din care rezultă o hotărâre definitivă şi executorie.

        Noul Cod de procedură civilă consacră legislativ noţiunea de arbitraj instituţionalizat înTITLUL VII al Cărţii a IV-a.

       Art. 616 prevede expres: “arbitrajul instituţionalizat este acea formă de jurisdicţie arbitrală care se constituie şi funcţionează în mod permanent pe lângă o organizaţie sau instituţie internă ori internaţională sau ca organizaţie neguvernamentală de interes public de sine stătătoare, în condiţiile legii, pe baza unui regulament propriu aplicabil în cazul tuturor litigiilor supuse ei spre soluţionare potrivit unei convenţii arbitrale. Activitatea arbitrajului instituţionalizat nu are caracter economic şi nu urmăreşte obtinerea de profit.”

        În administrarea acestei jurisdicţii, părţile litigante şi tribunalul arbitral competent pot stabili reguli de procedură derogatorii de la dreptul comun, cu condiţia ca regulile să nu fie contrare ordinii publice şi dispoziţiilor imperative ale legii.

Care este obiectul in arbitraj?

      Conform art. 542 din Noul Cod de procedură civilă, persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de  acelea care privesc:

     - starea civilă;

     - capacitatea persoanelor;

     - dezbaterea succesorală;

     - relaţiile de familie;

     - drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună.

      Statul şi autorităţile publice au facultatea de a încheia convenţii arbitrale numai dacă sunt autorizate prin lege sau prin convenţii internaţionale la care România face parte.

      Persoanele juridice de drept public care au în obiectul lor de activitate şi activităţi economice au facultatea de a încheia convenţii arbitrale, în afară de cazul în care legea ori actul lor de înfiinţare sau de organizare prevede altfel.

Care sunt avantajele la  arbitraj?

Importanţa soluţionării conflictelor prin arbitraj poate fi dedusă îndeosebi din multiplele avantaje pe care această instituţie, deşi privată, le prezintă faţă de justiţia statală.

  1. Flexibilitatea arbitrajului. Arbitrajul oferă o procedură de soluţionare a conflictelor simplificată cu un anumit caracter de apreciere a regulilor de procedură arbitrală de urmat. Trăsătura dominantă a procedurii de arbitraj o reprezintă libertatea contractuală a părţilor, ele fiind libere să aleagă sau nu această cale facultativă de soluţionare a litigiilor.

Părţile pot alege, prin acordul lor de voinţă, arbitrii care urmează să soluţioneze litigiul dintre ele. Există aşadar posibilitatea alegerii, în calitate de arbitri în litigii civile, a unor specialişti în domeniul dedus judecăţii, sporind garanţia părţilor privind procedura arbitrajului.

În cadrul justiţiei statale nu există această posibilitate, dosarele fiind repartizate aleatoriu. La majoritatea instituţiilor permanente de arbitraj este prevăzut în regulile de procedură că neîndeplinirea condiţiilor de calificare poate constitui o cauză de recuzare a arbitrilor.

Arbitrajul oferă o judecată privată eficientă, prin arbitri cu o bogată experienţă profesională şi o competenţă recunoscută în domeniul de activitate, ceea ce-i conferă instituţiei arbitrajului o deosebită popularitate în statele cu o economie de piaţă dezvoltată.

2. Operativitatea. Orice litigiu civil, dacă părţile nu convin altfel, se soluţionează de tribunalul arbitral în termen de cel mult 6 luni de la constituirea acestuia.

Arbitrajul prezintă avantajul de a nu se supune unui formalism excesiv, care, în cele mai multe cazuri, sufocă desfăşurarea în condiţii de celeritate şi eficienţă a unui litigiu de către justiţia statală. În aceste condiţii, sub rezerva respectării dispoziţiilor imperative ale legii, a ordinii publice sau a bunelor moravuri, părţile pot stabili, prin compromis sau printr-un act separatregulile de procedură pe care tribunalul arbitral să le urmeze în soluţionarea litigiului. În lipsa unor asemenea norme, tribunalul arbitral va stabili procedura conform regulamentului şi regulilor proprii de arbitraj stabilite pentru instituţia de arbitraj permanent care l-a organizat.

 3. Confidenţialitatea in arbitraj. Procedura arbitrajului asigură confidenţialitatea pe tot parcursul desfăşurării ei, realizându-se în cadru închis şi permite păstrarea secretului de la înregistrarea cererii de arbitrare, desfăşurarea procedurii şi până la pronunţarea hotărârii arbitrale care nu are caracter public.

Natura privată a arbitrajului explică de ce activitatea arbitrală nu este supusă principiului publicităţii.

Prin aceasta se păstrează secretul cu privire la litigiul în cauză şi se evită publicitatea, aspect deloc neglijabil în litigiile civile sau între profesionişti. De asemenea, nici hotărârea arbitrală nu este pronunţată în şedinţă publică, ea fiind comunicată doar părţilor implicate. În acest fel, reputaţia părţilor participante la procedura arbitrală rămâne neafectată, indiferent de soluţia finala pronunţată de tribunalul arbitral.

Pentru a asigura un climat de confidenţialitate pe tot parcursul procedurii arbitrale, la aceasta vor participa doar părţile implicate şi reprezentanţii acestora pe bază de împuternicire avocaţială sau procură specială.

4. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie pentru părţi.

Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie, putând fi desfiinţată numai pe calea acţiunii în anulare, dar nu pentru motive care vizează fondul cauzei, ci doar pentru excepţiile procedurale prevăzute în art. 608 din Noul Cod de Procedură Civilă.

Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu şi se execută silit întocmai ca şi o hotărâre judecătorească. Această prevedere a fost introdusă prin art. 615 din Noul Cod de Procedură Civilă.

5. Costurile in  arbitraj. Un alt avantaj de loc de neglijat este acela al taxelor mai reduse în raport cu taxele judiciare de timbru. Taxele arbitrale diferă de valoarea obiectului cererii de arbitrare, dar şi în funcţie de caracterul intern sau internaţional al litigiului. Valoarea taxelor este influenţată şi de numărul de arbitri desemnaţi de părţi, arbitrajul cu un singur arbitru fiind cel mai avantajos din acest punct de vedere.

Pornind de la faptul că părţile convin să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, poate reprezenta în dinamica relaţiilor sociale, ideea de parteneriat de natură să permită menţinerea şi continuarea raporturilor contractuale între persoanele implicate.

Ideea de parteneriat în cadrul arbitrajului este susţinută, între altele şi de posibilitatea ca toate cheltuielile de arbitraj să se facă potrivit înţelegerii părţilor. Numai în lipsa unei înţelegeri se aplică regulile pentru soluţionarea litigiilor de către instanţa de judecată şi anume, suportarea cheltuielilor arbitrale să fie suportate de către partea care a pierdut litigiul.

Taxele arbitrale, în cazul în care litigiul este judecat de către un arbitru unic, se reduc cu până la 50% faţă de cele ce se achită la instanţa de judecată pentru acelaşi proces.

Putem concluziona că arbitrajul prezintă comparativ cu justiţia statală o serie de avantaje: judecată rapidă, mai puţin formală, mai suplă şi mai ieftină, cu aceeaşi finalitate –hotărârea arbitrală, care constituie titlu excutoriu. În aceste condiţii, putem spune că arbitrajul are propria identitate făcând din justiţia arbitrală altceva decât justiţia statală.

 Arbitrajul nu reprezintă un concurent al justiţiei statale, după cum nici nu urmăreşte să limiteze domeniul acesteia. Raporturile dintre justiţia statală şi cea arbitrală sunt raporturi de completare, de întregire a modalităţilor de soluţionare a conflictelor.

ARBITRAJ CURTEA DE ARBITRAJ DE PE LANGA CAMERA EUROPEANA DE COMERT INDUSTRIE SI FRANCIZA