Asociatia Romana de Franciza

Regulament arbitraj

Regulamentul Curtii permanente de Arbitraj de pe lânga Camera de Europeana de Comert Industrie si Franciza

Regulamentul Dispoziții Generale

Articolul 1

1.Regulamentul Curtii – Acest Regulament al Curtii de Arbitraj  se aplica pentru toate litigiile, care, conform convenției de arbitraj încheiate între parti, vor fi supuse deciziei tribunalului de arbitraj după Regulamentul Curtii permanente de Arbitraj de pe lângă Camera Europeana de Comerț Industrie si Franciza („Curtea permanentă de Arbitraj“).

Articolul 2

Organizarea

 1.  Curtea permanentă de Arbitraj de pe lângă Camera Europeana de Comerț Industrie si Franciza este o instituție fondată prin decizia consiliului director al Camerei Europene de Comerț Industrie si Franciza  („Camera“).
 2. Sediul Curții permanente de Arbitraj este în București.
 3. Curtea permanentă de Arbitraj asigură desfășurarea procedurilor pe calea arbitrajului pentru soluționarea litigiilor, care rezultă din raporturi juridice interne sau internaționale.
 4. Prezidiul Curții permanente de Arbitraj („Prezidiul Curții“) este condus de Președintele Curții și doi vicepreședinți care îl reprezintă pe acesta.
 5. Secretariatul Curții permanente de Arbitraj este condus de Secretarul Curții („Secretarul Curții“). Funcția Secretarului Curții este exercitată de către un angajat al Camerei.
 regulamentul-arbitraj franciza franciza

Articolul 3

Transmiterea actelor, termene

 1. Actele vor fi transmise prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, curierat, fax sau pe altă cale de comunicare pentru care se poate asigura dovada primirii. Dacă părțile nu au convenit asupra unei modalități de transmitere a actelor, atunci tribunalul arbitral poate să dispună transmiterea actelor printr-o anumită cale de comunicare.
 2. Toate transmiterile de acte ale părților, ale tribunalului arbitral și ale Curții permanente de Arbitraj se vor adresa către ultima adresă cunoscută, așa cum a fost comunicată aceasta de către destinatar sau de către o altă parte („adresa de predare“). Dacă o parte a numit un împuternicit procesual, atunci transmiterea actelor se va efectua către acesta.
 3. Actele se considera a fi predate în acea zi în care acestea ar fi ajuns la destinatar în condițiile unei transmiteri regulamentare către adresa de predare conform art. 3 alin.1 („predarea actelor“).
 4. Dacă reședința unei părți sau a unei persoane autorizate pentru primirea actelor sunt necunoscute, actele se consideră a fi primite în acea zi în care acestea ar fi putut fi primite la adresa de predare în cazul unei transmiteri regulamentare conform art. 3 alin.1.
 5. Părțile părțicipante în procedura arbitrală sunt obligate să transmită fără întârziere modificări ale adreselor către Secretariatul Curții permanente de Arbitraj, tribunalul arbitral și cealaltă parte sau, după caz, celelalte părți.
 6. Toate actele și anexele vor fi predate într-un număr de exemplare suficient de mare, astfel încât să revină un exemplar fiecărei părți, fiecărui arbitru și Secretariatului Curții permanente de Arbitraj. Cu excepția cererii de arbitrare și a întâmpinării toate actele și informațiile care vor fi adresate tribunalului arbitral trebuie puse și la dispoziția celeilalte părți.
 7. Pentru calcularea termenelor în sensul acestui Regulament al Curții, termenul începe cu ziua următoare zilei în care a fost transmis actul. Dacă ultima zi a termenului de predare al actului este o zi de sărbătoare oficială sau o zi de sâmbătă/duminică, atunci termenul se sfârșește cu următoarea zi lucrătoare. Sărbătorile oficiale, zilele de sâmbătă și duminică, care se încadrează în cursul termenului nu duc la prelungirea acestuia.

Articolul 4

Reprezentare

În decursul procedurii arbitrale părțile se pot reprezenta pe sine sau pot mandata, la libera lor alegere, o persoană pentru a prelua reprezentarea părții.

Începerea procedurii arbitrale

Articolul 5

Procedura arbitrală începe cu sesizarea Curții permanente de Arbitraj printr-o cerere de arbitrare. Prin expedierea cereri de arbitrare către Curtea permanentă de Arbitraj se respectă termenele limita contractuale sau legale.

Articolul 6

Cererea de arbitrare

 1. Cererea de arbitrare va cuprinde:
 •  numele și domiciliul părților sau pentru persoane juridice denumirea și sediul acestora,
 • cererile,
 • motivele de fapt și de drept pe care se sprijină fiecare capăt de cerere,
 • menționarea convenției arbitrale,
 • numele arbitrului propus, dacă părțile nu au convenit la soluționarea litigiului printr-un arbitru unic.

2. Cererea de arbitrare va mai cuprinde și:

(1) specificații privind valoarea materială a obiectului litigiului,

(2) propuneri pentru numirea arbitrului unic, în cazul în care convenția arbitrală a părților prevede un arbitru unic,

(3) specificarea locului unde se va desfășura procedura arbitrală, limba folosită în procedura arbitrală și dreptul aplicabil.

3. În cazul în care cererea de arbitrare nu cuprinde toate mențiunile și cerințele prevăzute în alin. 1, Secretarul Curții permanente de Arbitraj va înștiința pe reclamant să le completeze în mod corespunzător, specificând un termen limită. Termenul poate fi prelungit o singură dată, dintr-un motiv rezonabil. Dacă completarea cererii de arbitrare se efectuează în termen, atunci începerea procedurii conform art. 5 nu va fi afectată. Altfel procedura va înceta, fără a prejudicia dreptul reclamantului de a înainta o nouă cerere de arbitrare.

Articolul 7

Costurile de introducere a procedurii arbitrale

1. Odată cu înaintarea cererii de arbitrare, reclamantul va achita către Curtea permanentă de Arbitraj cheltuielile procedurale prevăzute în Regulamentul pentru stabilirea taxelor („Regulamentul T axelor“).

Se va aplica Regulamentul Taxelor în vigoare la data expedierii cererii de arbitrare către Curtea permanentă de Arbitraj.

2. Secretarul Curții permanente de Arbitraj va transmite reclamantului o somație privind plata cheltuielilor procedurale conform Regulamentului Taxelor, specificând un termen rezonabil până la care plata trebuie efectuată, în cazul în care aceasta nu a fost deja executată. Dacă plata nu se execută în termenul dispus de Secretarul Curții, termen ce poate fi prelungit în mod rezonabil, procedura arbitrală încetează, fără a prejudicia dreptul reclamantului de a înainta o nouă cerere de arbitrare.

Regulamentul Curtii permanente

Articolul 8

Comunicarea cererii de arbitrare

1. Dacă cererea de arbitrare îndeplinește cerințele art. 6 alin. 1, iar cheltuielile procedurale au fost achitate, atunci Secretarul Curții va transmite de îndată pârâtului cererea de arbitrare.

2. Secretarul Curții poate condiționa comunicarea cererii de arbitrare de existența numărului necesar de exemplare ale expunerii scrise a cererii de arbitrare inclusiv anexe. De asemenea Secretarul Curții va transmite pârâtului Regulamentul Curții permanente de Arbitraj și Lista Arbitrilor.

3. Dacă litigiul se va soluționa de către un tribunal arbitral constituit din trei arbitri, și dacă părțile nu au dispus altceva, atunci Secretarul Curții va solicita pârâtului, odată cu transmiterea cererii de arbitrare, ca acesta să numească un arbitru în termen de patru săptămâni de la data predării cererii de arbitrare.

În cazul în care părțile au dispus competența unui arbitru unic, Secretarul Curții va solicita pârâtului să facă propuneri pentru numirea arbitrului în termenul indicat în alin.1. Secretarul Curții poate dispune prelungirea termenului în mod rezonabil o singură dată.

Articolul 9

Întâmpinare

După constituirea tribunalului arbitral, acesta va fixa un termen până la care pârâtul va face întâmpinarea.

Articolul 10

Reconvențiune

1. Reconvențiunea va fi depusă la Curtea permanentă de Arbitraj. 2. Tribunalul arbitral decide asupra admisibilității reconvențiunii. 3. Articolele 5 – 9 se aplică corespunzător.

Tribunalul arbitral

Articolul 11

Dispoziții generale

1. Dacă părțile nu au dispus altceva, tribunalul arbitral se constituie conform următoarelor prevederi.

2. Părțile sunt libere în privința numirii arbitrilor. Ele nu sunt constrânse de lista de arbitri.

Articolul 12

Numărul arbitrilor

Dacă părțile nu au convenit asupra competentei unui arbitru unic, atunci procedura arbitrală va fi decisă de trei arbitri.

Articolul 13

Lista de arbitri

1. Curtea permanentă de Arbitraj ține o listă de arbitri.

2. Lista de arbitri conține informații despre arbitri, îndeosebi despre calificarea profesională și cunoștințele de limbi străine ale acestora.

În lista de arbitri nu pot fi înscrise decât persoane, care garantează îndeplinirea regulamentară a funcției de arbitru. În acest sens Prezidiul Curții va stabili criterii cu încuviințarea Consiliului Director al Camerei.

3. Asupra înscrierii în lista de arbitri va decide Consiliul Director al Camerei la cererea Prezidiului Curții.

Articolul 14

Arbitrul unic

1. Dacă părțile au convenit asupra competenței unui arbitru unic, dar, în patru săptămâni de la predarea cererii de arbitrare nu au desemnat de comun acord un arbitru unic, fiecare parte poate cere Prezidiului Curții desemnarea unui arbitru unic.

2. La desemnarea arbitrului unic Prezidiul Curții va tine cont de imparțialitatea și independența, ca și de disponibilitatea și capabilitatea persoanei respective de a desfășura procedura arbitrală în conformitate cu acest Regulament al Curții.

3. Prezidiul Curții este liber în ceea ce privește desemnarea și mai ales nu este constrâns de lista de arbitri.

4. Părțile pot desemna de comun acord un arbitru unic până la desemnarea arbitrului unic de către Prezidiul Curții conform alin. 2.

Articolul 15

Tribunalul arbitral constituit din trei arbitri

1. Dacă litigiul se judecă de trei arbitri, fiecare parte va desemna un arbitru. Cel de-al treilea arbitru(„supraarbitrul“), care va prezida procedura, va fi desemnat de către cei doi arbitrii numiți de părți, în cazul în care părțile nu au convenit asupra unei alte modalități de desemnare. Decizia va fi comunicată de îndată Secretarului Curții, părților și arbitrilor desemnați de către părți.

2. Dacă pârâtul nu desemnează un arbitru în termenul indicat în art.8 alin. 3 propoziția 1, sau în termenul prelungit conform aceleași norme, atunci Prezidiul Curții va desemna un arbitru la cererea reclamantului. Dispozițiile art. 14 alin. 2 și 3 se aplică corespunzător.

3. În cazul în care arbitrii nu au desemnat în termen de patru săptămâni de la propria numire un supraarbitru și nu au comunicat decizia Prezidiului Curții, atunci Prezidiul Curții va desemna un supraarbitru la cererea unei părți. Art. 14 alin. 2 și 3 se aplică corespunzător.

Articolul 16

Acceptarea funcției de arbitru

1. Fiecare arbitru trebuie să fie înainte și în cursul procedurii arbitrale independent față de părți și să-și mențină această independență.

2. Fiecare persoană care este desemnată arbitru, trebuie să depună de îndată în fața Secretarului Curții o declarație conform anexei 1 la prezentul Regulament al Curții, prin care să accepte funcția de arbitru, să confirme că îndeplinește condițiile asupra cărora au convenit părțile și să expună toate circumstanțele care ar putea pune la îndoială imparțialitatea și independenta sa.

3. Secretarul Curții va transmite de îndată părților declarația conform alin. 2.

4. Dacă în timpul litigiului survin circumstanțe de natură să pună la îndoială imparțialitatea și independenta arbitrului, acesta este obligat să le declare de îndată părților și Secretarului Curții.

5. În cazul în care o persoană declină numirea în funcția de arbitru, se va desemna un nou arbitru conform art. 14 sau 15. Termenul de execuție începe odată cu transmiterea neacceptării funcției de arbitru.

Articolul 17

Recuzarea unui arbitru

1. Un arbitru poate fi recuzat atunci când există circumstanțe care pun la îndoială imparțialitatea și independența sa sau când acesta nu îndeplinește condițiile asupra cărora au convenit părțile.

2. Partea care a desemnat un arbitru sau care a participat la desemnarea unui arbitru nu îl poate recuza pe acesta decât din motive pe care partea le-a luat la cunoștință după numire.

3. Cererea de recuzare a unui arbitru va fi depusă la Prezidiul Curții de Arbitraj în termen de două săptămâni de la luarea la cunoștință a motivului de recuzare. Cererea de recuzare se va motiva. Prezidiul Curții va informa arbitrii și cealaltă parte despre cererea de recuzare și va dispune un termen rezonabil până la care să fie formulată o explicație. Dacă arbitrul recuzat nu se retrage din funcția de arbitru până la termenul stabilit sau partea cealaltă nu este de acord cu recuzarea, atunci Prezidiul Curții va lua o decizie în privința recuzării.

4. Încheierea funcției de arbitru se constată într-o decizie a Prezidiului. Decizia va fi transmisă părților și arbitrului unic/ arbitrilor.

Articolul 18

Revocarea unui arbitru

1. Un arbitru poate fi revocat dacă, fără motiv justificat, nu își îndeplinește sarcinile la timp, de ex. depășește termenele, sau dacă din motive legale sau reale nu este capabil să-și îndeplinească sarcinile.

Prezidiul Curții, atât părțile cât și ceilalți arbitri pot stabili de comun acord un termen rezonabil până la care arbitrul trebuie să-și îndeplinească sarcinile.

2. Cererea de revocare a unui arbitru poate fi depusă de oricare dintre părți la Prezidiul Curții. Prezidiul Curții va aduce cererea la cunoștință celeilalte părți și celorlalți arbitri și va stabili un termen adecvat până la care aceștia să transmită declarațiile.

Dacă în cursul acestui termen arbitrul nu-și depune demisia din funcția de arbitru sau dacă cealaltă parte nu-și exprimă acordul cu privire la revocarea arbitrului, atunci Prezidiul Curții va decide asupra revocării arbitrului.

3. Art. 17 alin. 4 se aplică corespunzător.

Articolul 19

Substituirea arbitrului

În caz de vacantare a funcției de arbitru, pentru cauze de recuzare sau revocare, se va proceda la înlocuirea arbitrului conform art. 14 și 15. Momentul decisiv de la care începe termenul limită este predarea deciziei Prezidiului Curții cu privire la vacantarea funcției de arbitru. Art. 17 alin. 4 se aplică conform pentru fiecare vacantare a funcției de arbitru.

Articolul 20

Procedura cu mai multe părți

1. În cazul în care există mai mulți reclamanți, aceștia vor desemna împreuna în cadrul cererii arbitrale un arbitru.

2. În cazul în care în cererea de arbitrare sunt numiți mai mulți pârâți, aceștia vor desemna împreuna un arbitru, nu mai târziu de patru săptămâni de la data predării cererii de arbitrare. În cazul în care cererea de arbitrare se va preda pârâților la date diferite, momentul decisiv de la care începe termenul limită este predarea cererii de arbitrare ultimului pârât.

3. În cazul în care părțile nu vor conveni în termenul numit la art. 20 alin. 2, Prezidiul Curții va desemna după audierea părților trei arbitri, dintre care unul va fi numit în funcția de supraarbitru. Desemnarea făcută din partea reclamantului devine nulă prin aceasta decizie. Art. 14 alin. 2 și 3 se aplică corespunzător.

4. Asupra admisibilității unei proceduri cu mai multe părți se va pronunța tribunalul arbitral.

Regulament franciza

Articolul 21

Cheltuieli procedurale și plata anticipata

1. Părțile suportă cheltuielile procedurii de arbitraj. Cheltuielile procedurale cuprind: taxa de înscriere și de arbitrare, toate cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea procedurii de arbitraj a Curții permanente de Arbitraj și a arbitrilor, la fel și cheltuielile necesare pentru desfășurarea probatoriului sau cooptarea experților.

2. Se aplică Regulamentul pentru stabilirea taxelor din anexa 2 la acest Regulament al Curții permanente de Arbitraj, în varianta care este în vigoare la data predării cererii de arbitrare. Valoarea litigiului este fixată de tribunalul arbitral.

3. Cu privire la cheltuielile procedurale se menține debitul solidar al părților față de arbitri și față de Curtea permanentă de Arbitraj, fără ca acest lucru să prejudicieze pretenția de rambursare a unei părți față de cealaltă parte.

4. Tribunalul arbitral poate condiționa continuarea procedurii de plăți adiționale anticipate ce trebuie efectuate de părți.

Competența tribunalului arbitral

Articolul 22

Competența tribunalului arbitral

1. Tribunalul arbitral decide asupra competenței sale.

2. Obiecția cu privire la necompetența tribunalului arbitral se va invoca cel târziu odată cu înaintarea cererii de arbitrare sau replica la reconvențiune, în afară de cazul în care tribunalul arbitral consideră justificată invocarea necompetenței după această dată și astfel nu se considera o întârziere.

3. Tribunalul arbitral se va pronunța în privința obiecției cu privire la necompetența printr-o hotărâre interlocutorie. La libera sa apreciere tribunalul arbitral poate continua procedura arbitrală și va decide asupra obiecției cu privire la necompetența sa în decizia finală.

Procedura în fața tribunalului arbitral

Articolul 23

Planul procedural

1. Secretarul Curții va transmite tribunalului arbitral dosarul litigiului îndată ce au fost desemnați toți arbitri.

2. Tribunalul arbitral se va constitui fără întârziere. După audierea părților va stabili etapele procedurale și va elabora un plan procedural.

3. Planul procedural, modificările și derogările vor fi comunicate părților și Secretariatului Curții permanente de Arbitraj.

4. Dacă părțile nu au convenit altceva, fiecare parte poate modifica sau completa cererea de arbitrare sau întâmpinarea în decursul procedurii arbitrale. Tribunalul arbitral poate să nu admită aceasta, din cauza unei întârzieri neîntemeiate.

Articolul 24

Reguli aplicabile procedurii arbitrale

1. Pe procedura arbitrală se vor aplica normele obligatorii locale cu privire la arbitraj, prezentul Regulament al Curții si, în cazul dat, regulile convenite între părți. În rest, tribunalul arbitral va dispune asupra procedurii la libera sa alegere.

2. În întreaga procedură arbitrală trebuie să se asigure părților egalitatea de tratament.

În orice moment al procedurii arbitrale se vor asculta părțile în mod obligatoriu.

3. Toate înscrisurile, expertizele și alte mijloace de probă scrise care au fost înmânate tribunalului arbitral de către o parte, și pe care se bazează decizia tribunalului arbitral, se vor aduce la cunoștință celeilalte părți.

4. Tribunalul arbitral va contribui astfel ca părțile să facă declarații complete și să formuleze cererile relevante.

5. Supraarbitrul va conduce procedura arbitrală. Supraarbitrul poate decide singur asupra chestiunilor particulare de procedură, dacă a fost împuternicit de ceilalți arbitri.

6. Tribunalul arbitral va parcurge procedura în mod eficient, și va pronunța o hotărâre la patru săptămâni după încheierea dezbaterilor. Acest termen poate fi prelungit în mod adecvat de către Prezidiul Curții.

Articolul 25

Limba folosită în procedura arbitrală

1. Dacă părțile nu au dispus prin convenție altceva, tribunalul arbitral va decide asupra limbii folosite în procedura arbitrala, ținând cont de toate circumstanțele.

2. Tribunalul arbitral poate dispune traducerea expertizelor și a altor documente în limba folosită în procedura arbitrală.

Articolul 26

Locul arbitrajului

1. Părțile stabilesc locul arbitrajului. În lipsa unei asemenea prevederi, locul arbitrajului se stabilește de tribunalul arbitral, ținând cont de toate circumstanțele.

2. Dacă părțile nu au prevăzut prin convenție altceva, tribunalul arbitral poate dispune întrunirea pentru dezbatere sau probatoriul într-un loc adecvat, independent de prevederile art. 26 alin.1.

Articolul 27

Normele de drept aplicabile

1. Tribunalul arbitral soluționează litigiul în temeiul normelor de drept aplicabile, asupra cărora au convenit părțile. Stipularea normelor de drept sau a legislației unui stat fac trimitere directă la prescripțiile obiective, și nu la normele de drept conflictual ale acestui stat, dacă părțile nu au convenit explicit altceva.

2. Dacă părțile nu au dispus prin convenție normele de drept aplicabile, atunci tribunalul arbitral va aplica legislația acelui stat care are cea mai strânsă legătură cu subiectul litigiului.

3. Tribunalul arbitral va aplica principiile echității (ex aequo et bono, amiable composition) numai în cazul în care este împuternicit în acest sens de către părți. Tribunalul arbitral poate primi aceasta împuternicire pe întreaga durată a procedurii arbitrale până la pronunțarea hotărârii.

Articolul 28

Investigația asupra stării de fapt

1. Tribunalul arbitral va investiga starea de fapt. Tribunalul arbitral va dispune audierea martorilor, experților sau comunicarea de documente după propria apreciere. Tribunalul arbitral nu este constrâns de cererile părților pentru administrarea de probe.

2. După audierea părților, tribunalul arbitral poate dispune efectuarea unei expertize de către unul sau mai mulți experți în vederea soluționării unor întrebări stabilite în prealabil de către tribunal. În acest sens tribunalul arbitral poate solicita părților să comunice experților orice informație relevantă, să înainteze sau să pună la dispoziție toate înscrisurile sau probele relevante.

3. Dacă părțile nu au convenit altceva, după depoziția expertizei verbale sau scrise a expertului, acesta va fi citat la o dezbatere verbală a litigiului prin cererea părților sau dacă tribunalul arbitral consideră necesar acest lucru. În cadrul dezbaterii, părțile pot adresa întrebări expertului și pot prezenta expertizele propriilor experți în legătură cu chestiunile dezbătute.

4. Tribunalul arbitral poate dispune măsuri pentru protecția secretelor de afaceri sau a informațiilor confidențiale.

 Asociatia Romana de Franciza

Articolul 29

Dezbaterea verbală a litigiului

1. Sub rezerva unei convenții între părți, tribunalul arbitral va decide, dacă va avea loc o dezbatere verbală a litigiului sau dacă procedura arbitrală se va derula în baza înscrisurilor și a altor documente. Dacă părțile nu au exclus dezbaterea verbală, atunci tribunalul arbitral va derula o astfel de ședință în momentul oportun al procedurii, în cazul în care o parte va înainta o cerere în acest sens.

2. Tribunalul arbitral va stabili termenul pentru dezbaterea verbală a litigiului după audierea părților.

3. Publicul va fi exclus de la dezbaterea verbală a litigiului.

4. Fiecare dezbatere verbală va fi consemnată de către tribunalul arbitral în cadrul unui protocol. Acesta se va semna de către supraarbitru. Părțile vor primi copii ale protocolului.

Articolul 30

Administrarea probelor

1. Tribunalul arbitral poate cere părților, oricând pe durata procedurii arbitrale, explicații scrise cu privire la obiectul cererii și faptele litigiului și poate dispune administrarea oricărei probe, în cadrul unui termen limită.

2. Tribunalul arbitral va decide asupra modului în care se va derula administrarea probelor după audierea părților.

Articolul 31

Nerespectarea termenelor. Neprezentarea

1. În cazul în care pârâtul nu transmite întâmpinarea la plângere în termenul stabilit în art. 9, tribunalul arbitral poate continua procedura, fără ca nerespectarea termenului să fie considerată admiterea aserțiunilor reclamantului.

2. Neprezentarea părții legal citate la dezbaterea verbală sau neprezentarea în termenul stabilit al unui înscris probatoriu nu vor împiedica tribunalul arbitral să continue procedura și să decidă asupra litigiului în baza informațiilor existente la acea dată.

3. Dacă în convingerea tribunalului arbitral nerespectarea termenului / neprezentarea se bazează pe motive întemeiate, procedura va continua ca și cum aceasta nu s-ar fi produs.

Articolul 32

Suspendarea procedurii arbitrale

1. Tribunalul arbitral poate dispune suspendarea procedurii la cererea ambelor părți.

2. Suspendarea procedurii încetează odată cu cererea unei părți cu privire la reluarea procedurii.

Articolul 33

Decăderea din dreptul la obiecție

În cazul nerespectării unei prevederi a Regulamentului Curții de Arbitraj sau a unei condiții cu privire la procedura arbitrală impuse prin convenția părților, partea care nu a înaintat obiecția fără întârziere, pierde dreptul de a invoca viciul. Acest lucru nu este valabil dacă partea nu a cunoscut viciul.

Protecția temporară a drepturilor legale

Articolul 34

Protecția temporară a drepturilor legale

1. Tribunalul arbitral poate dispune la cererea unei părți măsuri provizorii sau măsuri asiguratorii, dacă consideră acest lucru necesar cu privire la obiectul litigiului și dacă părțile nu au convenit altceva.

2. Tribunalul arbitral poate cere, conform măsurilor din art. 34 alin. 1, fiecărei părți depunerea unei garanții adecvate.

3. Tribunalul arbitral poate dispune modificarea sau anularea unei decizii în sensul art. 34 alin.1 la cererea unei părți, pe toată durata arbitrajului.

4. Dacă o măsură în sensul art. 34 alin.1 se dovedește neîntemeiată, atunci partea din cererea căreia s-a dispus măsura, este responsabilă și va suporta cheltuielile celeilalte părți cu titlu de despăgubiri. Dreptul de a revendica daune-interese poate fi invocat în cursul procedurii arbitrale în fața tribunalului arbitral.

5. Convenția arbitrală nu aduce prejudicii dreptului ca fiecare parte să invoce măsuri asiguratorii și măsuri provizorii în fața unei instanțe judecătorești de stat înainte sau în cursul procedurii arbitrale.

Încheierea procedurii arbitrale și hotărârea arbitrală

Articolul 35

Încheierea procedurii arbitrale cu sentință arbitrală

1. Tribunalul arbitral stabilește încheierea procedurii arbitrale prin hotărâre atunci când:

(a) reclamantul retrage plângerea, pârâtul nu înaintează cererea reconvențională și tribunalul arbitral recunoaște interesul întemeiat al pârâtului cu privire la rezolvarea definitivă a litigiului; sau (b) tribunalul arbitral consideră imposibilă continuarea procedurii, sau părțile nu dau curs solicitării tribunalului de a continua procedura arbitrală; sau

(c) părțile ajung la rezolvarea litigiului pe cale amiabilă și convin asupra încheierii procedurii arbitrale; sau

(d) procedura arbitrală a fost suspendată doi ani și părțile nu aduc motive întemeiate pentru prelungirea suspendării în curs de 4 săptămâni de la solicitarea în acest sens a tribunalului arbitral. 2. În cazul în care nu a fost denumit un arbitru în termenul stabilit și niciuna dintre părți nu a cerut Prezidiului Curții permanente de Arbitraj numirea unui arbitru, Prezidiul Curții poate dispune încheierea procedurii arbitrale după audierea părților.

Articolul 36

Rezolvarea litigiului pe cale amiabilă

1. În fiecare etapă a procedurii tribunalul arbitral va lua în considerare rezolvarea litigiului pe cale amiabilă.

2. Dacă în cursul procedurii arbitrale părțile au ajuns la rezolvarea amiabilă a litigiului, tribunalul arbitral va încheia procedura prin hotărâre. La cererea părților, tribunalul arbitral va consemna înțelegerea amiabilă în cadrul sentinței arbitrale, utilizând un text prestabilit, asupra căruia au convenit părțile.

3. Sentința cu text prestabilit se va emite conform art. 38.

Trebuie indicat faptul că este o hotărâre arbitrală. Această sentință nu necesită indicarea motivelor hotărârii.

Articolul 37

Încheierea procedurii în care se pronunță sentința

În momentul în care tribunalul arbitral consideră că părțile au avut suficientă oportunitate de expunere, tribunalul arbitral va declara sfârșitul procedurii arbitrale.

Din acest moment expunerea de fapt din partea părților este exclusă, exceptând faptul că, la cererea motivată a unei părți, tribunalul arbitral admite o altă expunere de fapt.

Articolul 38

Pronunțarea hotărârii arbitrale

1. La pronunțarea hotărârii arbitrale, tribunalul arbitral este obligat să respecte cererile părților.

2. În cazuri motivate tribunalul arbitral poate emite o hotărâre interlocutorie sau parțială.

3. Când tribunalul arbitral este compus din mai mulți arbitri, hotărârea arbitrală se va lua cu majoritate de voturi. Dacă acest lucru nu este posibil, hotărârea va fi luată de supraarbitru.

4. Hotărârea arbitrală se redactează în scris și trebuie motivată.

5. Hotărârea arbitrală trebuie să cuprindă semnăturile tuturor arbitrilor. În cazul procedurilor cu tribunale formate din mai mulți arbitri, sunt suficiente semnăturile majorității arbitrilor. Lipsa celeilalte semnături se va motiva.

6. Hotărârea arbitrală va cuprinde: convenția de arbitraj, denumirea completă a părților, numele împuternicitului/împuterniciților pentru procedura arbitrală și numele arbitrilor care au pronunțat hotărârea.

7. Hotărârea se consideră pronunțată la data indicată și în locul în care s-a desfășurat procedura arbitrală.

8. Tribunalul arbitral va întocmi un număr suficient de originale ale sentinței arbitrale. Curții permanente de Arbitraj i se va pune la dispoziție un exemplar al hotărârii în original, la fel și numărul necesar de originale pentru a putea fi trimise părților. Secretarul Curții va transmite fiecărei părți o hotărâre arbitrală în original. Termenul de transmitere poate fi amânat până la plata integrală a costurilor de arbitraj.

9. Hotărârea arbitrală este finală și obligatorie. Nu există posibilitatea unui apel.

Articolul 39

Hotărârea cu privire la costuri

1. În cazul în care părțile nu au convenit altceva, tribunalul arbitral se va pronunța în hotărârea arbitrală și asupra costurilor, anume care parte va suporta cheltuielile procedurale și costurile adecvate ale părților pentru impunerea drepturilor legale („costuri“). În cazul în care stabilirea costurilor s-a omis sau nu s-a putut efectua decât după sfârșitul procedurii arbitrale, atunci asupra costurilor se va decide într-o hotărâre arbitrală separată.

2. În general cheltuielile procedurii arbitrale vor fi suportate de partea care a pierdut litigiul. Tribunalul arbitral poate evalua circumstanțele cazului, mai ales atunci când ambele părți au câștig parțial de cauză, astfel încât părțile să fie obligate solidar sau proporțional la plată.

3. Articolul 39 alin. 1 și 2 se aplică corespunzător, atunci când procedura pe acțiunea de fond se rezolvă fără sentința arbitrală sau când a fost încheiată.

Articolul 40

Interpretarea și rectificarea sentinței arbitrale

1. La cererea oricăreia dintre părți tribunalul arbitral:

(a) va oferi interpretarea anumitor părți ale sentinței arbitrale;

(b) va rectifica greșeli de calcul, de scriere, de tipar sau alte greșeli evidente care nu schimbă fondul soluției;

(c) va pronunța o hotărâre de completare asupra acelor pretenții care au fost ridicate în cadrul procedurii arbitrale, dar nu au fost soluționate în sentința arbitrală.

2. Dacă părțile nu au convenit altfel, termenul pentru depunerea cererilor cu privire la interpretarea, rectificarea sau completarea sentinței arbitrale va fi de patru săptămâni de la predarea sentinței arbitrale. Cererile vor fi depuse la tribunalul arbitral. Tribunalul arbitral va decide asupra cererilor într-o perioadă adecvată de timp și va oferi celeilalte părți posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere.

3. Solicitantul este obligat să predea celeilalte părți o copie a cererii de interpretare sau rectificare a sentinței arbitrale.

4. După pronunțarea sentinței arbitrale tribunalul arbitral poate rectifica greșeli de calcul, de scriere, de tipar sau alte greșeli care nu schimbă fondul soluției din oficiu.

5. Hotărârea de rectificare sau de completare a sentinței arbitrale este parte integrantă din hotărârea arbitrală, la care se aplică corespunzător art. 38 alin. 3 – 9.

Excluderea responsabilității și confidențialitatea

Articolul 41

Excluderea responsabilității

1. Responsabilitatea arbitrilor se exclude, atâta timp cât aceștia nu au încălcat în mod flagrant și premeditat îndatoririle ce le revin.

2. Pentru orice acțiune sau omisiune a arbitrilor în legătură cu procedura arbitrală, a Curții permanente de Arbitraj, a Camerei Europene de Comerț Industrie si Franciza, a organelor și a angajaților Camerei Europene de Comerț Industrie si Franciza, (de ex. Secretarul Curții și locțiitorul acestuia) responsabilitatea este exclusă, atâta timp cât nu a fost comisă o încălcare premeditată sau din culpă a îndatoririlor.

Articolul 42

Confidențialitatea

1. Părțile, arbitrii și celelalte persoane implicate în procedura arbitrală, din cadrul Curții permanente de Arbitraj și din cadrul Camerei Europene de Comerț Industrie si Franciza,, sunt obligați să păstreze confidențialitatea asupra derulării procedurii arbitrale. Această obligativitate se aplică mai ales cu privire la părțile implicate, martori, experți și alte probe. Persoanele care au fost consultate în cadrul procedurii arbitrale sunt de asemenea obligate să păstreze confidențialitatea.

2. Prezidiul Curții poate publica informații despre procedurile de arbitraj în cadrul unei prezentări de date statistice, dacă din informații nu reiese identitatea celor implicați.

Articolul 43

Publicarea sentinței arbitrale

Prezidiul Curții poate publica, cu acordul părților, sentința arbitrală, dacă se păstrează anonimatul arbitrilor și al părților.

Anexa 1 Declarația arbitrilor

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE …………………………

Antet / Ștampilă

Acceptare și declarație de neutralitate

Prin prezenta mă angajez să îndeplinesc funcția de arbitru / arbitru unic / supraarbitru în procedura arbitrală

între . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

și . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amluatcunoștințădeconvențiadearbitrajîncheiatăîndatade…………… Suntde acord în privința conținutului. Mă oblig să urmez atât reglementările cu privire la procedura stipulată în convenție, cât și normele legale suplimentare. La fel, mă oblig să urmez și viitoarele dispoziții, pe care le vor da părțile implicate în litigiul arbitral.

Prin prezenta asigur că:

sunt independent în raport cu fiecare parte și nu întrețin cu acestea sau cu reprezentanții ori angajații lor relații de afaceri sau personale. Nu există circumstanțe care sunt în măsură să îmi pună la îndoială independența și neutralitatea față de părți.

Locul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anexa 2: Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale

NORMELE PRIVIND TAXELE ȘI CHELTUIELILE ARBITRALE ALE CURȚII PERMANENTE DE

ARBITRAJ DE PE LÂNGĂ CAMERA EUROPEANA DE COMERȚ INDUSTRIE SI FRANCIZA

§1

Costurile procedurii în fața Curții vor fi suportate de către părți după regulile și în cuantumul stabilit de prezentele norme.

§2

Costurile procedurale se compun din:

a) taxa de înscriere

b) taxa arbitrală

c) cheltuieli și speze ale tribunalului arbitral.

§3

1. Taxa de înscriere se ridică la suma de 350 €.

2. Taxa de înscriere acoperă costurile de inițiere a procedurii administrative ale Curții de Arbitraj și nu se va restitui.

§4

Taxa arbitrală se compune din:

a) partea destinată remunerării arbitrilor, care se ridica la 60% din taxa arbitrală,

b) partea destinată acoperirii costurilor administrative ale tribunalului arbitral, care se ridică la 40% din taxa arbitrală.

§5

1. Cuantumul cheltuielilor avansate va fi stabilit de către tribunalul arbitral.

2. La stabilirea cheltuielilor efectuate în avans, tribunalul arbitral va avea în vedere cheltuielile arbitrilor, generate de exercitarea funcției cu care aceștia au fost investiți. La fel, se va tine cont și de costurile pentru convocarea experților.

3. Costurile pentru participarea martorilor vor fi suportate de către partea care a înaintat cererea respectivă.

§6

1. Taxa arbitrală se stabilește în funcție de valoarea obiectului cererii de arbitrare, după cum urmează:

a) la valoarea obiectului cererii de până la 10.000 €: 8%, dar nu mai puțin de 800 €,

b) la valoarea obiectului cererii între 10.001 € și 100.000 €: 800 € + 6% pentru ceea ce depășește 10.000 €,

c) la valoarea obiectului cererii între 100.001 € și 200.000 €: 6200 € + 5% pentru ceea ce depășește 100.000 €,

d) la valoarea obiectului cererii între 200.001 € și 500.000 €: 11.200 € + 3,5% pentru ceea ce depășește 200.000 €,

e) la valoarea obiectului cererii între 500.001 € și 1.000.000 €: 21.700 € + 2% pentru ceea ce depășește 500.000 €,

f) la valoarea obiectului cererii de peste 1.000.000 €: 31.700 € + 0,5% pentru ceea ce depășește 1.000.000 €.

2. Taxa arbitrală nu va depăși suma de 200.000 €.

§7

Taxa arbitrală stabilită după regulile paragrafului anterior se reduce cu 50% în cazul în care litigiul este soluționat de un arbitru unic.

§8

În cazul în care o terță persoană se alătură litigiului sau una din părți cere unei terțe persoane alăturarea, taxa arbitrală stabilită reprezintă 20% din taxa stabilită după regulile § 6.

§9

Tribunalul arbitral poate dispune la începutul sau în pe parcursul litigiului ca părțile să achite în avans costurile unor cheltuieli necesare și să condiționeze continuarea procedurii arbitrale de achitare a acestui avans de către partea interesată.

§ 10

1. În cazul în care cererea de arbitrare se retrage și taxele au fost achitate:

a) se vor restitui 80% din taxa de arbitrare, dacă cererea de arbitrare a fost retrasă înainte ca secretarul Curții să fi dispus expedierea cererii către pârât,

b) se va restitui 65% din taxa de arbitrare, dacă cererea de arbitrare a fost retrasă după ce secretarul Curții a dispus expedierea acesteia, dar tribunalul arbitral nu s-a constituit încă,

c) se va restitui 50% din taxa de arbitrare, dacă cererea de arbitrare a fost retrasă după ce s-a constituit tribunalul arbitral, dar înainte de prima ședință.

2. Asupra restituirii taxei de arbitrare decide tribunalul arbitral în cadrul deciziei de suspendare, iar dacă tribunalul arbitral nu s-a constituit, președintele Curții de Arbitraj.

§ 11

Pentru emiterea de duplicate ale actelor, Curtea de Arbitraj va percepe o taxa de € 1 pentru fiecare pagină.

Regulament Curtii permanente de Arbitraj franciza

Asociatiei Romane de Franciza

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Francizare Afacere 728x90