Asociatia Romana de Franciza

FRANCIZA NOUTATI LEGISLATIVE – regimul francizei se va schimba

franciza

FRANCIZA -Legea nr.179/2019

Art. I. – Ordonanţa Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francize- franciza, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 14 mai 1998, se modifică şi se completează după cum urmează:

FRANCIZA -Legea nr.179/2019

Articol 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Franciza reprezintă un sistem de comercializare a produselor şi/sau al serviciilor şi/sau al tehnologiilor. Bazat pe o colaborare continuă între persoanele fizice sau juridice independente din punct de vedere juridic şi financiar. Prin care o persoană, denumită francizor, acordă altei persoane, denumită francizat, dreptul şi impune obligaţia de a exploata o afacere. In conformitate cu conceptul francizorului.

Acest drept autorizează şi obligă pe francizat, în schimbul unei contribuţii financiare directe sau indirecte. Să utilizeze mărcile de produse şi/sau de servicii. Alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială protejate, know-how-ul, drepturile de autor.Precum şi însemne ale comercianţilor. Beneficiind de un aport continuu de asistenta comercială şi/sau tehnică din partea francizorului. In cadrul şi pe durata contractului de franciza încheiat între părţi în acest scop.

Legea nr.179/2019

(2) Francizorul este un profesionist care:
a) este titularul drepturilor asupra unei mărci înregistrate sau a oricărui alt drept de proprietate intelectuală sau industrială. Drepturile trebuie să fie exercitate pe o durată cel puţin egală cu durata contractului de franciza.
b) conferă dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu.
c) asigură francizatului o pregătire iniţială pentru exploatarea mărcii înregistrate.
d) utilizează personal şi mijloace financiare pentru promovarea mărcii sale, cercetării şi inovaţiei, asigurând dezvoltarea şi viabilitatea produsului.
e) demonstrează aplicarea concretă a cunoştinţelor pe care le deţine, în cadrul unei unităţi-pilot. Obiectivele principale ale unităţii-pilot sunt testarea şi definitivarea formulei de afaceri.
(3) Francizatul este un profesionist, persoană fizică sau juridică, selecţionat de francizor, care aderă la principiul omogenităţii reţelei de franciza. Aşa cum este ea definită de către francizori.
(4) Reţeaua de franciza cuprinde un ansamblu de raporturi contractuale între un francizor şi mai mulţi francizaţi. In scopul promovării unei tehnologii, unui produs sau serviciu, precum şi pentru dezvoltarea producţiei şi distribuţiei unui produs sau serviciu. Francizatul este susţinut de către francizor, prin aportul continuu de asistenţă comercială şi/sau tehnică. In cadrul şi pe durata contractului de franciza încheiat între părţi.
(5) Unitatea-pilot este echivalentul unui prototip, având scopul de a asigura cea mai facilă cale de aplicare în practică a reţetei de succes a francizorului. De a testa sistemul de franciza şi infrastructura acestuia, servind proiectării programului de franciza şi elaborării manualelor de instruire şi a operaţiunilor zilnice.”

Legea nr.179/2019

La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Francizorul furnizează viitorului francizat informaţii care îi permit acestuia să participe, în deplină cunoştinţă de cauză, la derularea contractului de franciza.
(3) Francizorul furnizează potenţialului francizat un document de dezvăluire de informaţii, care trebuie să conţină date specifice, referitoare la:
a) istoricul şi experienţa francizorului.
b) amănunte privind identitatea managementului francizei.
c) istoricul de litigii al francizorului şi al conducerii acestuia.
d) suma iniţială pe care trebuie să o investească francizatul.
e) obligaţiile reciproce ale părţilor.

f) copii ale rezultatului financiar al francizorului din ultimul an.
g) deţinerea informaţiilor cu privire la unitatea-pilot.

FRANCIZA -Legea nr.179/2019

La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Până la debutul reţelei sale de franciza, francizorul va opera eficient un concept de afaceri, pentru o perioadă de cel puţin un an, în minimum o unitate- pilot.”

4.În tot cuprinsul ordonanţei, termenul „beneficiar” se înlocuieşte cu termenul „francizat”.
Art. II. – La articolul 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015. Cu modificările şi completările ulterioare, punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
franciza – un sistem de comercializare a produselor şi/sau al serviciilor şi/sau al tehnologiilor, bazat pe o colaborare continuă între persoanele fizice sau juridice independente din punct de vedere juridic şi financiar. Prin care o persoană, denumită francizor, acordă altei persoane, denumită francizat, dreptul şi impune obligaţia de a exploata o afacere în conformitate cu conceptul francizorului. Acest drept autorizează şi obligă pe francizat, în schimbul unei contribuţii financiare directe sau indirecte. Să utilizeze mărcile de produse şi/sau de servicii, alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială protejate, know-how-ul. Drepturile de autor, precum şi însemne ale comercianţilor, beneficiind de un aport continuu de asistenţă comercială şi/sau tehnică din partea francizorului. In cadrul şi pe durata contractului de franciza încheiat între părţi în acest scop;”

Legea nr.179/2019

Art. III. (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Asociaţia Română de Franciza, asociaţie de utilitate publică, înfiinţează Registrul Naţional de Franciza în care se înregistrează, la cerere. Informaţiile furnizate de către francizori prin documentul de dezvăluire de informaţii.

Francizorii au posibilitatea de a înregistra în mod gratuit documentul de dezvăluire de informaţii în Registrul Naţional de Franciza.


(2) Conţinutul şi modalitatea de administrare a Registrului Naţional de Franciza se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale cu atribuţii în domeniul mediului de afaceri. In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Francizare Afacere 728x90